Logopedia

«Ils cunfins da miu lungatg muntan ils cunfins da miu mund.» L. J. J. Wittgenstein

Tgei ei logopedia?

La logopedia s'occupa da disturbis dalla communicaziun, dil lungatg, dil tschintschar, dalla fluenza dil lungatg, dalla vusch, dil laguoter, dil lungatg scret (leger e scriver) e dalla capientscha matematica. In disturbi digl acquist dil lungatg meina per ordinari a difficultads el sectur d'emprender, el sectur da prestaziun ed el sectur social. El influenzescha surtut la prestaziun els roms da scola, els quals il lungatg e la capientscha dil lungatg ein decisivs. La logopedia cumpeglia la diagnostica, la terapia, la cussegliaziun e la prevenziun.

Tgi drova logopedia?

Per saver decider, schebein in affon drova mesiras logopedicas, basegna ei in sclariment professiunal. In tal sclariment sa esser indicaus, sch’in affon muossa singularitads en in ni plirs secturs linguistics dil svilup dil lungatg. Igl ei pusseivel che plirs secturs linguistics ein retardai il medem mument.