Cuors elementar I cun flauta (1.–2. classa)

Instrucziun en gruppa

Sper l’instrucziun da basa, nua ch’ei vegn cantau, legiu e scret notas, cuntegn il cuors era la scolaziun d’udida entras cantar, sunar flauta ed instruments d’Orff. Elements ord la ritmica promovan il sentiment da tgierp.
Il cuors cuosta CHF 168.00 per semester e cuoza mintg’jamna denter 40–50 minutas tenor grondezia dalla gruppa.
Il cuors elementar I cun flauta secapescha da principi sco cuors annual.