Geniturs ed affons fan musica

Cuntegn:
Cun saltar e cantar emprendan affons e geniturs (ni era autras persunas accumpignontas) da seprofundar el mund dalla musica. Ei vegn cantau canzuns e canzunettas ed empriu giugs musicals. Ultra da quei vegn tgirau il scazi da canzuns e sunau differents instruments.

Finamira:
Il cuors “geniturs ed affons fan musica” sustegn e sveglia il svilup musical dils affons a moda termaglionta.
Cun cantar, saltar e far musica vegn la musica sentida e promovida. Ils geniturs survegnan aschia anim e curascha da cantar e far musica a casa.
Quei cuors ei mo pusseivels per affons en la vegliadetgna denter 2 e 3 onns. Il cuors cuosta CHF 80.00 per 8 lecziuns à 50 minutas e vegn menaus atras cun ca. 6 affons.